Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği 

Facebook Twitter Gplus RSS
magnify
Home Tüzük

Tüzük

TÜRK DÜNYASI KADINLARI DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (TÜDKAD) TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI:
Madde 1. Derneğin Adı “Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği”dir. Kısa adı “TÜDKAD” dır.

DERNEĞİN MERKEZİ:
Madde 2. Derneğin Genel Merkezi Ankara’dır.

Tebligat adresi Nasuh Akar Mahallesi Süleyman Hacı Abdullahoğlu Caddesi No:19/1 Balgat -ANKARA’ dır.

Dernek yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir. Uluslar arası faaliyette bulunabilir.

DERNEĞİN AMACI:
Madde 3. Derneğin amacı , milli kültürün korunması, kollanması, gelişmesi , milli birlik ve beraberliğin sağlamlaştırılması ve sosyal hayata katkısının yanı sıra; Bağımsız ve özerk Türk Cumhuriyetleri, Türk toplulukları arasında ortak kültürel mirastan kaynaklanan kültürel sosyal ve iktisadi bütünleşmede, kültürün gerçek taşıyıcısı Türk Dünyası Kadının yapıcı ve birleştirici gücünü organize hale getirerek, Türk Kültürüne sahip çıkma yolunda işbirliği çerçevesinde araştırma ve uygulamalarda bulunmak, Kültür zenginliklerinin birbirine aktarılmasında çalışmalar yaparak dostlukları ve dayanışmayı sağlamaktır.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ:
Madde 4. Dernek; amacını gerçekleştirmek üzere,

a) Amacına uygun olarak, bilimsel araştırmalar, konferanslar, seminerler, sosyal ve kültürel konularda toplantılar, açık oturumlar sempozyumlar, anma günleri, kurultaylar, çaylar, geziler, konserler, yarışmalar vb. faaliyetler düzenler.
b) Eğitim-öğretim faaliyetlerine destek verir bu alanlarda çalışmalar yürütür.
c) Amaçlar çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında her türlü yayın ve yayımı yapar, yaptırır ve yapanlara yardımcı olur.
d) Türkiye ve Türk Dünyası için yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilgili projeler üretir ve bu tür projeleri destekler.
e) Türk Dünyasının kültür, sanat ve sosyal yaşantılarını birbirine tanıtan sergi, kermes, vb. etkinliklerde bulunur.
f) Türk ve Türk Dünyası, öğrencilerine ekonomik destek kapsamında, lisans ve lisansüstü burs, araştırma primi ve eğitim desteğinde bulunur.
g) Türk el sanatları, folklor, müzik, Türk lehçeleri güzel konuşma vb. konularda kurslar açar.
h) Gerekli gördüğü alanlarda ödül ve armağanlar verir.
i) İlgili mercilerden izin alındığı takdirde, eğitim ve öğretim faaliyetleri için;yurt, pansiyon kitaplık, okuma odası, Sosyal, kültürel ve yardım faaliyetleri için; spor salonu, lokal, çocuk bakımevi,çocuk yuvası, huzurevi ve kamp tesisi kurar, işletir.

DERNEĞİN ÜYELERİ:
Madde 5. Derneğin asli, onursal ve fahri olmak üzere üç tip üyesi vardır.

a) Asli Üye: Medeni hakları kullanma ehliyetine ve kanunun gerektirdiği diğer şartlara sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve ilgili kanun ve merciler izin verdiği takdirde, Türk Vatandaşı olmadıkları halde Türk Dünyasından, Türk Vatandaşlarında aranan şartlara ve Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip, 18 yaşını bitirmiş, derneğin amacına uygun faaliyette bulunacağını yazılı bir şekilde taahhüt eden kişiler; dernek üyesi iki kişinin tasvibi, yönetim kurulunun oybirliği kararıyla asli üye olurlar.

Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve müracaat sahibine yazı ile duyurur.

Dernekte; kuruluştan ilk Genel Kurul’a kadar üyelik başvurularını müteşebbis yönetim kurulu değerlendirir.

Asli üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır.

b) Onursal Üye: Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesinde maddi ve manevi yardım ve katkıları bulunan kişiler yönetim kurulunca onursal üye olarak kabul edilir. Bu üyeler derneğin hizmet ve çalışmalarından faydalanırlar. Ancak Genel Kurul’da oy hakları yoktur. Dernek yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar.

c) Fahri Üye: Bağımsız özerk Türk Cumhuriyet ve Topluluklarda ikamet eden veya Türkiye’de görev icabı bulunup ikamet etme hakkına sahip olmayan, Türk Kültürüne hizmeti olmuş ve derneğin amacı doğrultusunda katkıda bulunan kişiler, başvuruları halinde, Yönetim Kurulu kararıyla fahri üye kabul edilirler. Oy hakları yoktur.Dernek yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:
Madde 6. Derneğin üyeliği ölüm, istifa veya ihraç gibi sebeplerle son bulur.

Dernek amacına aykırı tutum ve davranışta bulunup, amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici ve engelleyici tutumu tespit edilenler, derneği şahsi menfaatlerine alet edenler yazılı ihtar veya ikaza rağmen tutum ve davranışlarını terk etmiyorsa yönetim kurulu kararı ile ihraç edilir.

Bir sene süre ile aralıksız olarak aidatını ödemeyen veya aralıklı zamanlarda ödemekle beraber ödenmeyen aidatların toplamı altı aylığı bulmuş üyeler son adreslerine taahhütlü mektupla tebligat yapıldıktan bir ay sonra cevap alınmadığı takdirde alınacak karar ile üyelik sıfatlarını kaybederler.

Her üye ayrılma ve istifa hakkına sahiptir.Ayrılmak isteyen üye ayrılma gerekçelerini ifade eden bir dilekçe ile yönetim kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu üyenin isteğini karara bağlar. Kabul edilebilir bir sebepten ayrılanlar hariç istifa eden veya ihraç edilen üye tekrar derneğe üye kaydedilmez.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye dernek mal varlığından hak iddia edemez.

ÜYELİK AİDATI:
Madde 7. Derneğe kabul edilen asil üyelerden alınacak munzam aidat miktarı günün şartlarına göre genel kurulca belirlenir. Üyeler arasında aidat ödemek bakımından bir farklılık gözetilmez ve aidat miktarı aynen uygulanır. Kanundan gelen taban ve tavan sınırları aylık aidatın tespitinde ölçü hudutlarıdır.

Üyelerden alınan yıllık toplam aidat miktarı 120 TL dır.

DERNEK ORGANLARI:
Madde 8. Derneğin organları şunlardır:

A) Genel Kurul
B) Yönetim Kurulu
C) Denetleme Kurulu
D) Kültür Kurulu
E) Danışma Kurulu

GENEL KURUL:
Genel Kurul Toplantıları
Madde 9. Derneğin en yetkili karar organıdır. Dernek,kuruluşuna müteakip 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısını yaptıktan sonra yönetim kurulunun çağrısı üzerine iki yılda bir Eylül ayı içinde olağan olarak, dernek merkezinin bulunduğu ilde toplanır.

Genel Kurul; Merkez Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek asli üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine; yönetim kurulunca istekte belirtilecek gündemle ve dernek merkezinin bulunduğu ilde, olağanüstü toplantıya çağrılır.

Genel Kurul Oluşumu:
Madde 10. Genel Kurul, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ile Kültür ve Danışma Kurullarının kendi asli üyelerinden seçtikleri üçer üyesi ve her şubeden gönderilen delegelerden teşekkül eder.

Dernek şube açıncaya kadar, genel merkez asli üyeleri Genel Kurul’un üyesidir.
Dernek Genel Merkezi merkezin bulunduğu yerde şube açıncaya kadar üye kaydeder. Merkez şube açıldıktan sonra üyeler şubeye devredilir.

Genel Kurulda şubeleri, şubelerin asli üyelerinin seçtikleri delegeler temsil eder. Şube; üye sayısı 50’ye kadar 3, 100’e kadar 4, bundan sonraki her 150 üye için 1 delege göndererek katılır. Bu şekilde gönderilen delege sayısı bir şube için 9’u geçemez.
Yeni kurulmuş ve henüz Genel Kurulumu yapmamış olan şubeler, Merkez Yönetim Kurulunun tasvibi ile şube kurucu heyeti tarafından seçilen 1 delege ile temsil edilebilir.

Her üyenin bir oy hakkı vardır.Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Çağrı Usulü ve Toplantı Yeter ve Karar Sayısı:
Madde 11. Genel kurul, yönetim kurulunca en az on beş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla, toplantının günü saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilir ve aynı zamanda üyelere bir yazıyla bildirilir.

Genel Kurul; katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve deneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ise toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü ve Görüşülecek Konular
Madde 12. Genel Kurul Dernek Genel Başkanı tarafından açılır.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip üyeler seçilerek Başkanlık divanı oluşturulur.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konular gündeme alınır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 13. Genel Kurulun Görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim ve Denetim Kurullarını seçmek
b) Dernek tüzüğünde ilave ve değişiklikler yapmak
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek.
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçe tasarılarını görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek.
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.
f) Yurtiçinde şube açmak için Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek.
g) Dış ülkelerdeki dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üye olmak veya yurtdışında dernek şubelerini açmak konusunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek.
h) Üye aidatlarının miktarını belirlemek.
ı) Derneğin herhangi bir sebeple sona ermesi veya feshedilmesi halinde Derneğin mal varlığı hakkında karar vermek.
i) Derneğin diğer organlarını oluşturmak üzere Yönetim Kuruluna yetki vermek.
j) Derneğin amaca uygun bir federasyona katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.
k) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca belirtilen diğer görevleri yapmak.

YöNETİM KURULU:
Yönetim Kurulu Teşkili
Madde 14. Yönetim Kurulu Genel Kurulca gizli oyla 2 yıllığına en çok oy alan 9 asil ve oy sırasına göre 9 yedek üyeden oluşur.

Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu asil üyeleri yaptıkları ilk toplantıda kendi arasından Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Muhasip Üyeyi gizli oyla seçerek iş bölümü yapar.

Asil üyeliklerden boşalma olduğunda, sırasına göre yedek üyeler boşluğu doldurur.

Yönetim Kurulunun Görevleri:
Madde 15. Yönetim Kurulu Derneğin idare ve icra organıdır. Bu sıfatla Yönetim Kurulu;

a) Derneğin gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Derneği temsil eder veya Genel Başkana yetki verir.
c) Yurtiçi ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtdışında en az üç kişiye yetki vererek şube Müteşebbis Heyetini kurar ve yeni şubeler açılmasına karar verir.
d) Merkez ve şubelerin icrai faaliyetlerini düzenleyerek, yönetmelikler hazırlayıp tamim eder.
e) İmza ve harcama yetkisi olacak kişilere karar verir.
f) Çalıştırılacak maaşlı-ücretli elemanları istihdam eder, ödenecek maaşı, yolluk ve yevmiyeleri tespit eder.
g) Şubelerin çalışmalarını görevlendireceği kişilerle denetler.
h) Üyelik başvurularını karara bağlar.
ı) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemini hazırlar ve toplantıya çağırır.
i) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunar.
j) Danışma ve Kültür kurulunu tespit eder. Bu kurulların çalışması ile ilgili yönetmelikleri düzenler.
k) Burs maliyetindeki ödemelerin miktarını tespit eder.
l) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Genel Kurulca verilen yetkisini kullanır.
m) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapar ve yetkileri kullanır.

Madde 16. Yönetim Kurulu en az on beş günde bir toplanır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi bu görevden çekilmiş sayılır.
Başkanın bulunmadığı zamanlarda toplantıları başkanın vekil tayin edeceği, başkan yardımcısı veya sekreter yönetir.
Yönetim Kurulu toplantıları üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile yapılır ve oy çokluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılmaz. Kararlara muhalif kalan üyeler muhalefet şerhlerini kararın altına imza ederler.

GENEL BAŞKAN
Madde 17. Genel Başkan merkez ve şubelere ait bütün organların başıdır. Derneği temsil etmek ve Dernek adına beyanda bulunmak yetkisine sahiptir. Merkez yönetim Kurulu toplantılarını idare eder, kararları yürütür, gerekli hallerde ilgili organları toplantıya çağırır.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
Madde 18. Genel Başkanın bulunmadığı veya gerekli görüldüğü hallerde başkanın yetkilerini kullanır.

GENEL SEKRETER
Madde 19. Yönetim Kurulunun gündemini tespit eder, kararları imza altına alır icrasını takip eder. Genel merkez , şubeler ve çalışma grupları arasında koordineyi sağlar faaliyetlerin düzenli olması için gerekli tedbirleri alır.

Başkan yardımcısı bulunmadığı hallerde toplantılara başkanlık yapar.

GENEL MUHASİP
Madde 20. Derneğin hesaplarının usulüne uygun olarak tutulmasını temin eder, Yönetim Kurulunun uygun göreceği ikinci bir üyenin imzası ile harcama evrakını imza eder.

DENETLEME KURULU
Madde 21. Genel kurul tarafından seçilen denetleme kurulu üç asil üç yedek üyeden oluşur. Kurul kendi arasında bir başkan ve bir raportör seçer.
Yönetim Kurulu kararlarını ve muhasebe kayıtlarını tetkik eder.
Denetlemeler 6 aylık sürelerle yapılır ve her defasında bir rapor hazırlanarak yönetim kuruluna verilir. Dönem sonunda hazırlanacak genel rapor doğrudan Genel Kurul başkanlığına sunulur.

KÜLTÜR KURULU
Madde 22. Kültür Kurulu Yönetim Kurulu Kararı ile iki yıllığına seçilir. 
Milli kültür ve fikir hayatında çalışmalar yapmış, şahsiyeti ve neşriyatı ile tanınan en fazla 20 kişiden oluşur. Kültür Kurulunu oluşturan kişiler asil, onursal ve fahri üye olabilir.

Kültürel faaliyetler ile ilgili karar alır ve kararları merkez yönetim kuruluna tavsiye olarak sunar.

Kültür Kurulunun çalışmasıyla ilgili hususlar yönetim kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

DANIŞMA KURULU
Madde 23. Danışma Kurulu Yönetim Kurulu kararıyla iki yıllığına seçilir.
Derneğin çalışmalarının daha verimli ve etkili yapılabilmesi hususunda görüş düşünce ve tespitleri merkez yönetim kuruluna tavsiye mahiyetinde intikal ettirir. Asli, onursal ve fahri olmak üzere en fazla 15 üyeden oluşur.
Danışma Kurulunun çalışmasıyla ilgili hususlar Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

ŞUBELERİN KURULUŞU
Madde 24. Şubeler Derneğin, yurtiçi illerde, ilçelerde, beldelerde veya yurtdışında kurulan birimlerini teşkil eder. Şubenin kuruluşunda Merkez Yönetim Kurulunca,şubenin açılacağı yerde en az 6 ay ikamet eden en az üç kişiye yetki verilir.
Organları; 
a) Şube Genel Kurulu
b) Şube Yönetim Kurulu
c) Şube Denetleme Kurulu
d) Şube Kültür Kurulu
e) Şube Danışma Kurulu

ŞUBE GENEL KURULU
Madde 25. Bir şubedeki kayıtlı asli üyelerin tamamına Şube Genel Kurulu denir. Şube Genel Kurulu iki yılda bir ve Merkez Genel Kurulundan en geç 15 gün önce olağan veya beşte bir üyenin veyahut Yönetim Kurulunun boşalması halinde Denetleme Kurulunun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

İlan edilen gün çoğunluk olmazsa müteakip toplantı mevcut ile yapılır. Başkanın açışından sonra kurulan divan müzakereleri idare eder.

ŞUBE YöNETİM KURULU
Madde 26. Şube Genel Kurulunda en çok oy alan 5 kişi Şube Yönetim Kurulunu teşkil eder; 5 kişide oy sırasına göre yedektir.

Yönetim Kurulu Dernek Şubesini temsil eder veya bu hususta şube başkanına yetki verir.

Yönetim Kurulu;

a) Bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip seçmek suretiyle iş bölümü yapar.
b) Şube başkanı yönetim kurulu kararlarını icra ve derneği temsil eder, Başkan yardımcısı başkan olmadığı zamanlarda onun görevini yapar, Başkana yardımcı olur. Sekreter, gündemi hazırlar, kararları imza altına alır. Muhasip mali işleri yürütür.
Şubeler merkez yönetim kurulunun tespit ve tayin ettiği esaslara aykırı faaliyetlerde bulunamaz.
c) Üyelikten çıkarma işlemleri, yönetim kurulundan en az 4 üyenin kararına bağlıdır.
d) Şube yönetim kurulu en az on beş günde bir toplanır. Arka arkaya üç toplantıya mazeretsiz katılmayan üye görevden ayrılmış sayılır. Yerine yedek üye çağrılır.
e) Şube Yönetim Kurulu ihtiyaç duyduğu hallerde uygun gördüğü kimselerden Kültür ve Danışma Kurulları oluşturur. İhtiyaç duyduğu maaşlı elemanları istihdam eder.
f) Yeni kurulan şubelerin müteşebbis kurulu altı ay içinde kongre yapmak zorundadır. Bu süre içerisinde kongresini yapmayan müteşebbis heyet münfesih sayılır.

ŞUBE DENETLEME KURULU
Madde 27. Şube Genel Kurulu tarafından seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur. Madde 21’deki görevleri yapar.

ŞUBE KÜLTÜR KURULU:
Madde28. Kültür kuruluş şube yönetim kurulu kararı ile iki yıllığına seçilir. Milli kültür ve fikir hayatında çalışmalar yapmış,şahsiyeti ve neşriyatı ile tanınan en fazla 10 kişiden oluşur. Kültür kurulunu oluşturan kişiler asil,onursal ve fahri üye olabilir. Kurul kültürel faaliyetler ile ilgili karar alır ve ilgili kararları şube yönetim kuruluna tavsiye olarak sunar. Kültür kurulunun çalışmasıyla ilgili hususlar merkez yönetim kurulunun çıkaracağı yönetmeliklerle düzenlenir.

ŞUBE DANIŞMA KURULU:
Madde 29. Danışma Kurulu,şube yönetim kurulu kararıyla iki yıllığına seçilir. Şubenin çalışmalarının daha verimli ve etkili yapılabilmesi hususunda görüş,düşünce ve tespitleri şube yönetim kuruluna tavsiye mahiyetinde intikal ettirir. Asli,onursal ve fahri üye olmak üzere en fazla 10 kişiden oluşur. Danışma kurulunun çalışmasıyla ilgili hususlar merkez yönetim kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

MALİ HÜKÜMLER:
Madde 30. Derneğin gelirleri şunlardır.

a) Üye aidatı
b) Bağışlar ve yardımlar
c) Dernek faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler
d) Dernek mal varlığından elde edilen gelirle

DERNEĞİN DEFTERLERİ :
Madde 31. Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar.

a)Üye Kayıt Defteri
b)Karar Defteri
c)Gelen ve giden evrak defteri
d)Gelir-gider Defteri
e)Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri
f)Demirbaş defteri
g)Alındı Belgesi Kayıt Defteri

Madde 32. Merkez yönetim kurulunda görevli kimseler, aynı zamanda alt heyetler de görev alamazlar.

Madde 33. Dernek kapanma tehlikesi ile karşı karşıya gelirse, Genel Başkan ve Başkan vekili olağanüstü Genel Kurulu toplayıp müzakere eder ve derneğin devamı imkansız olursa mallarını gayesine uygun milli bir kuruma devreder.

Madde 34. Bu tüzükte zikredilmeyen hususlarda, Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

KURUCU ÜYELER

Madde 35.

Dernek aşağıda isimleri yazılı olan T.C. vatandaşları tarafından 21.03.2002 tarihinde kurulmuştur.


Adı ve SoyadıTabiyetiMeslek
Yrd.Doç.Dr.Şenol BALT.C.Öğretim Üyesi
Dilek AKCANT.C.Ev Hanımı
Hadiye EFET.C.Öğretmen
Müberra SERDAROĞLUT.C.Öğretmen
Ayşe AKBABAT.C.Jeomorfolog
Zübeyde COŞKUNT.C.İktisatçı
Doç.Dr.Pervin ARIKANT.C.Mühendis
Nalan DURMUŞT.C.Tekniker
Mesude KARAKUŞT.C.Öğretmen
Satı KAYAT.C.Emekli Memur
Nurtaç YILMAZT.C.Sözleşmeli İşçi
Nesrin ÖZTAŞIRANT.C.Memur
Elif OTANT.C.Öğretmen
Kadriye BÜYÜKÇAYLIT.C.Emekli Bankacı

Geçici Maddeler :

Geçici Madde 1. Derneğin ilk geçici Yönetim ve Denetim Kurulu adları yazılı kurucu üyelerden oluşmuştur.
Yönetim Kurulu Denetim Kurulu
1. Yrd.Doç.Dr.Şenol BAL 1. Doç.Dr.Pervin ARIKAN 
2. Zübeyde COŞKUN 2. Nurtaç YILMAZ
3. Dilek AKCAN 3. Elif OTAN 
4. Hadiye EFE 
5. Müberra SERDAROĞLU 
6. Ayşe AKBABA 
7. Nalan DURMUŞ 
8. Mesude KARAKUŞ 
9. Satı KAYA

Geçici Yönetim Kurulu, Derneğin tescil tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmakla yükümlü olup,bu süre içinde tüzükte belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

Geçici Madde 2. Derneğin tescili için gerekli işlemleri yapmak üzere Şenol BAL yetkili kılınmıştır.

 Milli kültürün korunması, gelişmesi, milli birlik ve beraberliğin    sağlanması ve sosyal hayata yansıtılmasının yanında, Türk  Devlet ve Toplulukları arasında kültürel, sosyal ve iktisadi  bütünleşmenin sağlanması davasında, Türk Dünyası kadınının  taşıyıcı, koruyucu ve birleştirici gücünü organize hale getirmek, Türk kültürüne sahip çıkma yolunda işbirliği ortamı yaratabilmek amacıyla araştırma ve uygulamalarda bulunmak, Türk topluluklarında yaşayan kültür zenginliklerinin müşterek kültür değerleri haline gelmesi için çalışmalar yaparak Türk Dünyasının kültürel bütünleşmesine katkıda bulunmak.